Geodetická kancelář, která měří cokoliv...Pozemkové úpravy

„Pozemkovými úpravami  se ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu 3) a jako nezbytný podklad pro územní plánování.“

Viz. § 2 zákona č. 139/2002 Sb.:  O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb. , o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

 

V současnosti se zpracování pozemkových úprav věnuje stále větší počet společností i jednotlivých specialistů. Široký rozsah hlavně odborných prací nabízí uplatnění nejen pro geodety a projektanty pozemkových úprav, ale také dopravní inženýry, projektanty vodohospodářských opatření, projektanty ÚSES, krajinné inženýry. Z obchodního hlediska jde o střednědobé zakázky výhodné ohledně času i vymahatelnosti financí. Již při podpisu smlouvy o dílo má zpracovatel přehled o takřka kompletním časovém fondu blízké budoucnosti (ca 3 - 5  let). Co se týká plateb za provedené práce, ze strany pozemkových úřadů nebývají žádné problémy.

Základní členění pozemkových úprav:

Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) – jak již z názvu vyplývá, jedná se o komplexní řešení v rámci celého k.ú. (ve většině případů), zohledňující mnoho hospodářských, ekologických i jiných  aspektů.

Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) – řeší se pouze některé potřeby – hospodářské (scelování a zpřístupnění pozemků), ekologické (protierozní či protipovodňová opatření). Další případem JPÚ jsou činnosti prováděné jen na části k.ú., např. z důvodu výstavby – komunikace apod.  JPÚ také může sloužit k upřesnění, nebo rekonstrukci přídělů půdy.  Při zpracování (jednání s úřady) se zde postupuje tzv. přiměřeně.  Ostatní služby


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz