Geodetická kancelář, která měří kdekoliv...Zaměřování

Zaměřování je geodetická činnost, při které se u libovolných objektů zjišťuje jejich skutečný tvar, rozměr a umístění. Výsledkem této činnosti je tedy např. mapa, výkres, plán, souřadnice bodů atd. Z těchto výstupů lze dále odvozovat různé geometrické parametry, a to jak daného objektu, tak i vzájemné vztahy mezi různými objekty.

Nejběžnější úlohy pro zaměření a jeho následné zpracování jsou např. vyhotovení mapy území, vytvoření podkladu pro projekt nové výstavby nebo rekonstrukce, zaměření skutečného provedení pro kolaudaci, vyhotovení stavební dokumentace existujících objektů, zaměření ploch pro výpočet výměr, zaměření terénu pro výpočet kubatury a další.

 


Jako podklad pro projekt nové výstavby nebo přístavby je potřeba vyhotovit polohopisný a výškopisný plán. Ten je výsledkem zaměření současného stavu terénu, stavebních objektů a povrchových znaků inženýrských sítí v měřítku 1:200 až 1:1000. Součástí může být i vyšetření průběhu inženýrských sítí od jejich správců a vyšetření průběhu vlastnických hranic dle dokumentace příslušného Katastrálního úřadu.

Pro kolaudaci stavby je třeba zaměřit její skutečné provedení a připadně vyhotovit Geometrický plán pro následný vklad nemovitosti do katastru nebo v případě kolaudace vybudovaných inženýrských sítí zpracovat zaměření dle norem příslušných správců inženýrských sítí.

Pro projekt rekonstrukce interiéru nebo vyhotovení stavební dokumentace je třeba zaměření stavebního objektu v měřítku 1:50 nebo 1:100. Výsledkem jsou stavební výkresy (půdorysy, řezy a pohledy na fasády).

Pro zápis bytových a nebytových jednotek do evidence Katastru nemovitostí je potřeba provést zaměření skutečného stavu bytových a nebytových jednotek a výpočet jejich výměr pro prohlášení vlastníků.

Pro výpočet kubatury zeminy je potřeba získat dva modely terénu, jejichž porovnáním (rozdílem) je výsledná kubatura. Například pro získání objemu deponie se porovná stav terénu před navážkou se zaměřeným současným stavem. Objem zeminy, kterou je potřeba odtěžit během HTÚ, lze vypočítat porovnáním zaměření terénu před započetím výkopových prací s projektem HTÚ.

Veškerý výstup ze zaměření je v digitální a tištěné formě ověřený ÚOZI (Úředně oprávněný zeměměřický inženýr).Ostatní služby


 
created by NetSystems
GEODETICKÁ KANCELÁŘ: AZIMUT CZ s.r.o., Hrdlořezská 31, č.p.21, Praha 9 ,190 00
tel/GSM: 603 871 293, email: info@azimut.cz